Ventilatie mogelijkheden

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Esmono Sound B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Esmono Sound B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Esmono Sound B.V. behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door Esmono Sound B.V. enkel verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden. Esmono Sound B.V. garandeert niet dat de inhoud van de website correct en betrouwbaar is en te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is. Tevens garandeert Esmono Sound B.V. niet dat defecten en fouten in de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en/of andere kwaadaardige computerprogramma’s. Het is ten strengste verboden om de informatie die u aantreft op de website te wijzigen, aan te passen of te manipuleren op welke wijze dan ook.

DISCLAIMER MAIL

“De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Esmono Sound B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in email”. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Zie hiervoor onze website.”

LAAT ONS U BELLEN?